Skip to main content

Lava Fire

Unit Information

Shasta-Trinity National Forest
U.S. Forest Service
3644 Avtech Parkway
Redding, CA 96002

USFS Shield

Incident Contacts

Lava Fire Information
Email: 2021.Lava@firenet.gov
Phone: 530-628-0039
Hours: 8am-9pm

Lava Evacuation Info
Phone: 530-643-3661
Hours: 8-5

CHP Traffic Info
Phone: 530-842-4438
Hours: 8-5

News Releases — Lava Fire

Kev Hloov Pauv Tshiab Ntsig Txog Hluav Taws July 12 Released: 7/12/2021
Hluav Taws Kub Hnyiab Nyob Rau Ntawm Lava:Hnub Qhov Xwm Txheej Pib Tshwm Sim: Lub Rau Hlis Ntuj 24, 2021; Qhov Chiv Keeb: Ci Ntsa; Dav Mus Li: 26,162; Muaj Feem Li: 77%Tau Kwv Yees Tias Yuav Ua Kev...
Kev Hloov Pauv Tshiab Ntsig Txog Hluav Taws July 11 Released: 7/11/2021
Hnub Qhov Xwm Txheej Pib Tshwm Sim: Lub Rau Hlis Ntuj 24, 2021; Qhov Chiv Keeb: Ci Ntsa; Dav Mus Li: 25,409; Muaj Feem Li: 75Tau Kwv Yees Tias Yuav Ua Kev Tiv Thaiv Tua Hluav Taws Kom Puv Nkaus Rau:...
July 11 Update Released: 7/11/2021
Incident Start Date: June 24, 2021; Cause: Lightning; Acreage: 25,409; Containment: 75%Anticipated Full Containment: July 12, 2021Hand Crews: 2; Engines: 11; Helicopters: 2; Dozers: 6; Water Tenders:...
Kev Hloov Pauv Tshiab Ntsig Txog Hluav Taws July 10 Released: 7/11/2021
Hnub Qhov Xwm Txheej Pib Tshwm Sim: Lub Rau Hlis Ntuj 24, 2021; Qhov Chiv Keeb: Ci Ntsa; Dav Mus Li: 25,164; Muaj Feem Li: 75%Tau Kwv Yees Tias Yuav Ua Kev Tiv Thaiv Tua Hluav Taws Kom Puv Nkaus Rau:...
July 10 Update Released: 7/10/2021
Lava Fire Morning Update July 10, 2021  Incident Start Date: June 24, 2021; Cause: Lightning; Acreage: 25,164; Containment: 75%Anticipated Full Containment: July 12, 2021Hand Crews: 3; Engines: 16...
Kev Hloov Pauv Tshiab Ntsig Txog Hluav Taws July 9 Released: 7/10/2021
Hnub Pib Ntawm Qhov Xwm Txheej: Lub Rau Hlis Ntuj 24, 2021; Qhov Chiv Keeb: Ci Ntsa; Dav Mus Li: 25,159; Muaj Feem Li: 70%Tau Kwv Yees Tias Yuav Ua Kev Tiv Thaiv Tua Hluav Taws Kom Puv Nkaus Rau: Lub...
Kev Hloov Pauv Tshiab Ntsig Txog Hluav Taws July 8 Released: 7/10/2021
 Hnub Qhov Xwm Txheej Pib Tshwm Sim: Lub Rau Hlis Ntuj 24, 2021; Qhov Chiv Keeb: Ci Ntsa; Dav Mus Li: 25,003; Muaj Feem Li: 70%  Tau Kwv Yees Tias Yuav Ua Kev Tiv Thaiv Tua Hluav Taws Kom Puv...
July 9 Morning Update Released: 7/9/2021
Lava Fire Morning Update July 9, 2021For a shareable PDF of this update, click here Incident Start Date: June 24, 2021;Cause: Lightning;Acreage: 25,159;Containment: 70%Anticipated Full Containment:...
July 8 Morning Update Released: 7/8/2021
Lava Fire Morning Update July 8, 2021For a shareable PDF of this update click here - July 8th Update Incident Start Date: June 24, 2021; Cause: Lightning; Acreage: 25,003; Containment:...
Lava Fire Morning Update July 7, 2021 Released: 7/7/2021
 Lava Fire Morning Update July 7, 2021For a PDF of this update Click here: tinyurl.com/July-7-Morning-UpdateIncident  Start Date: June 24, 2021; Cause: Lightning; Acreage: 25,002; Containment:...