Skip to main content

Salt Post-Fire BAER

Unit Information

Shasta-Trinity National Forest
U.S. Forest Service
3644 Avtech Parkway
Redding, CA 96002

USFS Shield

Incident Contact

BAER Information
Phone: 707-853-4243
Hours: 7am-7pm

Forest Service Begins Post-Fire Assessment for Salt Fire--HMONG TRANSLATION

Salt Post-Fire BAER Burned Area Emergency Response
News – 7/25/2021

FOREST SERVICE PAB NEEG UA HAUJ LWM SAIB XYUAS KEV TUA HLUAV TAWS BAER

PIB UA KEV SOJ NTSUAM XYUAS TOM QAB HLUAV TAWS KUB HNYIAB

NYOB RAU NTAWM CHEEB TSAM HLUAV TAWS KUB HAV ZOOV NTAWM LAVA, SALT thiab TENNANT

Ntau zaus tom qab uas muaj hluav taws kub hav zoov loj heev, thiaj li tsim nyog yuav tsum tau muaj cov kev nqis tes tua hluav taws tshwj xeeb txhawm rau muab kev nyab xeeb rau zeej tsoom saw daws thiab pov thaiv tej khoom muaj nqis uas nyob rau tej hav zoov hav tsuag thiab tej qub txeeg qub tes uas tseem ceeb nyob rau ntawm thaj av Lub Hav Zoov Hauv Teb Chaws (National Forest System (NFS)) piv txwv, tej nroj tsuag tuag tas ua rau cov av pob, tej dej sab siv yuav loj tuaj thiab yuav ua rau muaj dej nyab rau lub caij ntuj nag, thiab ua rau av saus. yuav tsim kev puas tsuaj rau tej kev tsheb thiab tej vaj tsev nyob los sis ua rau tej tsiaj uas tshuav tsawg thiab tej peev txheej qub txeeg qub tes yuav muaj feem tag mus. Qhov kev pab cuam Kev Tua Hluav Taws Kis Xwm Txheej Kub Ceev Nyob Rau Cheeb Tsam Uas Raug Kub Hnyiab (BAER) ntawm Forest Service hais daws tej xwm txheej nod ntawm thaj av NFS uas muaj lub hom phiaj los saib xyuas kev nyab xeeb ntawm cov neeg ncig saib Hav Zoov thiab cov neeg ua hauj lwm thiab pov thaiv tsoom fwv teb chaws cov khoom muaj nqis, thiab cov khoom muaj nqis hauv hav zoov hav tsuag los sis tej qub txeeg qub tes tseem ceeb los ntawm kev puas tsuaj ntxiv.

Ib pab pawg neeg ua hauj lwm ntawm BAER tau raug teeb tsa los ntawm Feem Saib Xyuas Lub Hav Zoov Hauv Teb Chaws Shasta-Trinity thiab Klamath txhawm rau pib ua qhov kev soj ntsuam xyuas cheeb tsam uas raug kub hnyiab nyob rau ntawm qhov hluav taws kub hav zoov ntawm Lava, Salt thiab Tennant. Tej kev soj ntsuam xyuas ntawm BAER yog tej kev tshuaj ntsuam sai sai ntawm qhov cheeb tsam uas raug kub hnyiab kom paub txog tej kev phom sij uas lees txais tsis tau nyob ntawm thaj av NFS los ntawm tej kev txaus ntshai tom qab hluav taws kub hnyiab tas thiab pab cov thawj coj saib xyuas thaj av ntawd npaj rau tej cheeb tsam uas raug hluav taws kub hnyiab rau thaum los nag xob nag cua. Pab pawg neeg ua hauj lwm tsom ntsoov rau cov kev nqis tes ua rau thaum muaj xwm txheej kub ceev uas tsim nyog txhawm rau pov thaiv lub neej txoj sia thiab kev nyab xeeb, khoom vaj tsev thiab tej khoom muaj nqis hauv hav zoov hav tsuag thiab tej qub txeeg qub tes uas tseem ceem nyob ntawm thaj av NFS. Pab pawg neeg ua hauj lwm kuj tseem yuav qhia cov ntaub ntawv qhia paub txog cheeb tsam uas raug kub hnyiab los ntawm qhov kev soj ntsuam xyuas mus rau lwm lub koom haum ntawm tsoom fwv teb chaws, lub xeev thiab cheeb tsam zej zos uas cov luag hauj lwm saib xyuas tom qab hluav taws kub hnyiab nyob rau ntawm lub xeev tej av thiab tej av ntiag tug ob thaj chaw uas nyob sab hauv thiab tawm sab nraud ntawm tej cheeb tsam uas raug kub hnyiab, suav nrog USDA Natural Resources Conservation Service (NRCS), National Weather Service (NWS), thiab US Geological Survey (USGS).

Cov pab pawg neeg ua hauj lwm ntawm BAER muaj cov kws tshawb fawb thiab cov kws txawj tshaj lij muaj xws li cov kws tshuaj ntsuas dej, cov kws tsuaj ntsuas av, cov kws tshawb fawb tej tsiaj hauv av, kws ua choj, cov kws tshawb fawb tej nroj tsuag, cov kws tshawb fawb tej tsiaj nruab deg, cov tus kws tshawb xyuas tej qub txeeg qub teg thiab cov kws paub tshwj xeeb tej ntaub ntawv txog tej roob hav. Cov pab pawg neeg ua hauj lwm nod yuav suav sau cov ntaub ntawv thaum ua kev tshawb fawb hauv av thiab ua qhov kev ntsuas GIS thiab kev tsim ua ib daim qauv txhawm rau los ntsuam xyuas tej phom sij tom qab hluav taws kub hnyiab tas. Thawj kauj ruam nyob rau hauv qhov txheej txheem ua kev soj ntsuam xyuas ntawm BAER yog kev thaij duab saum lub hnub qub cuav (satellite) los thiab cov ntaub ntawv tau suav sau thaum sij hawm ua kev tshawb fawb hauv av los tsim daim duab qhia chaw txog thaj av uas raug hluav taws kub muaj ceem tshaj. Qhov cov av raug kub hnyiab loj heev yog muab los ua qhov ntaub ntawv tseem ceeb txhawm rau txiav txim siab txog tej xwm txheej kev hloov mus ntawm tej dej rau kev soj ntsuam qhov cuam tshuam rau tej hau dej los ntawm hluav taws kub hav zoov. Cov ntaub ntawv qhia paub no yuav raug suav sau thiab muab coj mus qhia rau cov thawj coj ntawm feem saib xyuas Hav Zoov nrog rau cov kev tiv thaiv kev kub ntxhov ceev ntawm BAER kom tau txais kev ceeb toom nyob rau hauv daim ntawv tshaj qhia qhov kev ntsuam xyuas ntawm BAER. Pab pawg neeg ua hauj lwm ntawm BAER yuav ua cov ntawv tshaj qhia nyias ua nyias peb daim ntawv qhia txog ntawm qhov hluav taws kub hav zoov txhua zaus.

Thaum los nag xob nag cua yuav ua rau hluav taws sawv cig qee zaus, tiam sis tsis yog tas li, nws tsuas cig kub los ntawm tej qhov kub tsis tas xwb. Cov ntawv tshaj qhia tawm ntawm BAER yuav raug muab qhia mus rau tus neeg ua hauj lwm koom tes ua ke nrog lub koom haum ua hauj lwm koom nrog cov tswv tsev thiab cov tswv av nyob rau yav qab dej kom npaj rau tej yuav raug cuam tshuam los ntawm dej nyab thiab muaj tej tog khaub tsuag yuav kuav nrog dej los tom qab tej hav zoov raug kub hnyiab tas lawm. Tej vaj tsev los sis tej chaw lag luam uas tau raug cuam tshuam los ntawm dej nyab vim los ntawm tsoom fwv thaj av uas tshwm sim los ntawm cov hluav taws kub hav zoov yuav muaj cai tsim nyog rau kev pab them nyiaj tuav pov hwm dej nyab rau los ntawm Qhov Khoos Kas Pab Cuam Them Nyiaj Raug Dej Nyab Hauv Teb Chaws (National National Insurance Programme (NFIP)). Cov ntaub ntawv qhia paub txog NFIP yog muaj los ntawm FEMA nyob ntawm www.fema.gov/national-flood-insurance-program, los sis www.floodsmart.gov/wildfires. Saib lwm cov ntaub ntawv qhia paub txog kev npaj kom txhij txhua rau thaum muaj dej nyab tau ntawm no www.ready.gov/floods thiab ntawm www.floodsmart.gov/.

NCO TSEG TSHWJ XEEB: Txhua leej uas nyob ze thiab raws tej ntug dej los yog yav qab dej ntawm cheeb tsam uas raug kub nyhiab yuav tsum tau ceev faj thiab kom paub txog tej ntawv ceeb toom txog tej xwm txheej huab cua uas yuav muaj nag loj heev nyob rau pem hau ntawm cheeb tsam raug kub hnyiab tas. Dej nyab tam sid yuav tshwm sim sai tshaj plaws thaum sij hawm los nag hlob heev thov npaj kom txhij rau tej kev uas yuav tsum tau ua. Tuaj yeem nkag mus nrhiav saib tau tej ntawv ceeb toom txog xwm txheej huab cua thiab xwm txheej kub ceev tam sim no tau ntawm lub National Weather Service cov vev xaib (websites): https://www.weather.gov/sto/ thiab https://www.weather.gov/mfr/.

Cov ntaub ntawv kev soj ntsuam xyuas ntawm BAER Tom Qab Hluav Taws Kub Hnyiab Nyob Rau Ntawm Lava yog muaj nyob ntawm: https://inciweb.nwcg.gov/incident/7693/

Cov ntaub ntawv kev soj ntsuam xyuas ntawm BAER Tom Qab Hluav Taws Kub Hnyiab Nyob Rau Ntawm Salt yog muaj nyob ntawm: https://inciweb.nwcg.gov/incident/7697/

Cov ntaub ntawv kev soj ntsuam xyuas ntawm BAER Tom Qab Hluav Taws Kub Hnyiab Nyob Rau Ntawm Tennant yog muaj nyob ntawm: https://inciweb.nwcg.gov/incident/7699/

2021_07_25-12.23.57.216-CDT.jpeg

Related Information