Skip to main content

Lava Fire

Unit Information

Shasta-Trinity National Forest
U.S. Forest Service
3644 Avtech Parkway
Redding, CA 96002

USFS Shield

Incident Contacts

Lava Fire Information
Email: 2021.Lava@firenet.gov
Phone: 530-628-0039
Hours: 8am-9pm

Lava Evacuation Info
Phone: 530-643-3661
Hours: 8-5

CHP Traffic Info
Phone: 530-842-4438
Hours: 8-5

Kev Hloov Pauv Tshiab Ntsig Txog Hluav Taws July 14

Lava Fire Wildfire
News – 7/15/2021

 Hluav Taws Kub Hnyiab Nyob Rau Ntawm Lava: 
 

Hnub Pib Ntawm Qhov Xwm Txheej: Lub Rau Hlis Ntuj 24, 2021; Qhov Chiv Keeb: Ci Ntsa; Dav Mus Li: 26,300; Muaj Feem Li: 77%  
Kev Tiv Thaiv Tua Hluav Taws Kom Puv Nkaus Raws Li Tau Kwv Yees Tseg: Lub Xya Hlis Ntuj 16, 2021 
Cov Pab Neeg Ua Hauj Lwm Uas Siv Tes: 2; Cov Tshuab: 11; Cov Nyuj Hoom Tshuab: 1; Cov Tsheb Nrau Av: 2; Cov Tsheb Thauj Dej Tua Hluav Taws: 8; Tag Nrho Cov Neeg: 264 
Neeg Tua Hluav Taws Raug Mob: 6; Tej Vaj Tsev Raug Puas Ntsoog: 0; Tej Vaj Tsev Raug Puas Tsuaj: 1; Tej Vaj Tsev Raug Rhuav Tshem: 23 (14 cov tsev uas nyob ib leeg) 
 

Hluav Taws Kub Hnyiab Nyob Rau Ntawm Bradley: 

Hnub Pib Ntawm Qhov Xwm Txheej: Lub Xya Hlis Ntuj 11, 2021; Qhov Chiv Keeb: Tseem Tab Tom Ua Kev Soj Qab Taug Lw; Dav Ntau Tshim: 357; Kev Tiv Thaiv Tua Hluav Taws: 90%  
Kev Tiv Thaiv Tua Hluav Taws Kom Puv Nkaus Raws Li Tau Kwv Yees Tseg: Tseem tsis tau paub nyob rau lub sij hawm no; Cov Kev Txheeb Suav (Xab Thib Tib) Hais Txog Kev Raug Mob thiab Qauv Vaj Tsev: Xam nrog rau qhov hais los saum toj nod tib si 

Cov Pab Neeg Ua Hauj Lwm Uas Siv Tes: 5; Cov Tshuab: 9; Cov Nyuj Hoom Tshuab: 0; Cov Tsheb Nrau Av: 0: Cov Tsheb Thauj Dej Tua Hluav Taws: 9; Tag Nrho Cov Neeg: 236 

Huab Cua: Xav hais tias tej zaum qhov kub thiab txias ntawm huab cua yuav txias zog tuaj thiab yuav muaj qhov sov vaum nce siab zog me ntsis nyob rau ob hnub txuas ntxiv tom ntej nod. Tej zaum nyob rau hnub Wednesday yav tav su txog ntua rau thaum yav yuav tsaus ntuj yuav muaj cov zwj ceeb cua hliv laws.  
 

Hluav Taws Kub Hnyiab Nyob Rau Ntawm Lava: 

Hnag hmo kuj tsis pom muaj ib qhov hluav taws kub hnyiab loj qhov twg los sis pom tseeb ntawm thaj chaw uas hluav taws kub hnyiab. Cov neeg ua hauj lwm tseem yuav soj ntsuam cov kab tiv thaiv hluav taws thiab ua raws li qhov tsim nyog txuas mus ntxiv, thaum ib lub nyuj hoom tshuab tua hluav taws tseem yuj yos ncig saib xyuas rau txhua thaj chaw uas muaj hluav taws kub hnyiab thaum tsaus ntuj txiv. Raws li tau pom nyob rau ntawm lub vos hav ntawd, tseem muaj hluav taws kub hnyiab tshwm sim rau qee lub sij hawm nyob rau ntawm qhov npoo kawg uas siab zog ntawm txoj kab ntoo, uas siab tshaj 6,600 fij (feet) thiab nyob ze rau ntawm cov chaw nqes hav uas qhuav qhawv ntawm Mt. Shasta. Cov chaw muab kev pab cuam uas raug txib kom mus rau ntawm cheeb tsam muaj hluav taws kub hnyiab nyob rau ntawm Lava yeej tseem yuav nyob rau hauv cheeb tsam ntawd raws li qhov tsim nyog txhawm rau yos ncig saib xyuas thiab rau pab tiv thaiv cov kev hluav taws pib kis toj tshiab uas muaj feem tshwm sim tau. 

Txoj Kev Hla Mus Rau Ntawm Feem Tub Rog (Military Pass RD) yeej tseem raug kaw tseg mus kom txog ntua rau thaum muaj kev ceeb toom qhia paub ntau ntxiv, tab sis cov neeg ua hauj lwm tswj xyuas khoom siv twb tau ua tiav kev maim txoj kev thiab kev muab pob zeb tso rau txhawm rau pab tswj kom tsis txhob muaj av pob lawm. Thov sawv daws siv lwm txoj kev mus kom txog ntua rau thaum ua tiav txhua cov dej num (hauj lwm los sis kiv cab kas) kev txhim kho tso. 
 

Hluav Taws Kub Hnyiab Nyob Rau Ntawm Bradley: 

Cov pab neeg ua hauj lwm thiab cov tsheb nrau av tau ua txoj kev puag ncig rau ntawm cheeb tsam Hluav Taws Kub Hnyiab Nyob Rau Ntawm Bradley yam tiav hlo lawm. Cov chaw muab kev pab cuam uas raug txib kom mus rau ntawm cheeb tsam Hluav Taws Kub Hnyiab Nyob Rau Ntawm Bradley yeej tseem yuav tsuag dej tua hluav taws txuas ntxiv mus thiab twb tau pib kev rov kho cov kev uas raug puas tsuaj los ntawm lub tshuab uas raug siv rau hauv qhov kev ntaus tua hluav taws xuj thawj kom zoo li qub tuaj lawm. Qhov Hluav Taws Kub Hnyiab Nyob Rau Ntawm Bradley ntawd tau ua rau muaj pa ncho hluav taws me ntsis thiab tej zaum nws tsuas ua rau cheeb tsam ntawd pos huab me ntsis xwb.  

Rau Kev Paub Ntau Ntxiv:  

Inciweb: inciweb.nwcg.gov/incident/7581/ 
Twitter: @ShastaTrinityNF 

Facebook:  @ShastaTrinityNF
Email 2021.Lava@firenet.gov 

Daim Duab Qhia Chaw (Map) Uas Qhia Txog Zaj Keeb Kwm:  https://arcg.is/1CC9Pn
Tus Xov Tooj Muab Lus Qhia Paub Txog Hluav Taws Kub Hnyiab:  (530) 628-0039 (8 teev sawv txog 9 teev tsaus ntuj txhua hnub) 

Related Information